นักลงทุนสัมพันธ์

สารจากประธานกรรมการบริษัท


        ปี 2559 นับว่าเป็นปีที่หลายฝ่ายคาดหวังว่าจะได้เห็นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย แต่จาก สภาวะเศรษฐกิจโลกในช่วงต้นปี 2559 ยังคงเผชิญกับความผันผวนมาโดยตลอดจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงเหตุการณ์ Brexit และผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายปี 2559 ที่ผ่านมา  ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกยังขาดความเชื่อมั่นซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของไทยอีกด้วย

        ด้วยนโยบายส่งเสริมการใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐส่งผลให้สภาวะเศรษฐกิจของไทยในช่วงสาม ไตรมาสแรกของปี 2559 มีทิศทางปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับการทยอยออกมาตรการต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น มาตราการเร่งรัดเบิกจ่ายการลงทุนขนาดเล็กและโครงการลงทุนโครงสร้างพื้น ฐานด้านคมนาคม เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายซื้อสินค้าใน ช่วงปลายปี 2559 ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับรายได้รวมของกลุ่มบริษัท ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 28.65 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.78

        การเติบโตของรายได้รวมที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างด  แม้จะมีแรงกดดันทางเศรษฐกิจและการแข่งขันทางการตลาดที่รุนแรง หากแต่บริษัทมีการเตรียมความพร้อมและ พัฒนาขีดความสามารถด้านการตลาดที่ดีและสม่ำเสมอ รวมทั้งการดำเนินธุรกิจตามกรอบนโยบายและกลยุทธ์ที่ กำหนดอย่างรอบคอบ จึงสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์และให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เหตุนี้ส่งผลให้บริษัทได้รับการยอมรับและเป็นที่น่าเชื่อถือจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเป็นส่วนสำคัญยิ่งที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างมั่นคงภายใต้การเปลี่ยนแปลงทั้งหลายที่เกิดขึ้น 

        อย่างไรก็ดี การเติบโตของรายได้ที่เกิดขึ้นมาจากความร่วมมือของทุกส่วน ฟิลเตอร์ วิชั่น จึงให้ความสำคัญ กับการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตของบริษัทและการพัฒนาด้านสังคม ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และสิ่งแวดล้อมไป พร้อมกัน เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนและสามารถปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอด เวลา

        ปี 2560 ฟิลเตอร์ วิชั่น จะยังคงรักษามาตรฐานในการดำเนินธุรกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และ การบริการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการแข่งขันในตลาดภูมิภาคและเป็นผู้นำการ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์และให้บริการระบบน้ำบริสุทธิ์ในระดับอาเซียนตามแนวคิด “น้ำคือปัจจัยพื้นฐำนใน การดำเนินชีวิตของมนุษย์” รวมทั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนตลอดจนประชาชนทั่วไป ภายใต้การ บริหารงานที่ซื่อสัตย์และสุจริตต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเชื่อว่าเราจะเติบโตคู่กับสังคมไทยและก้าวไปในกลุ่ม อาเซียนอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

        สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณที่คอยสนับสนุนและเป็นแรง ผลักดันให้บริษัทคัดสรรผลิตภัณฑ์และปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จนทำให้บริษัทเติบโตขึ้น อย่างมั่นคงตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ผู้บริหาร และ พนักงานทุกท่าน รวมถึงสถาบันการเงินที่ส่งมอบความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา และขอให้มั่นใจว่าบริษัทจะมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม และ บริหารจัดการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่ายต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าจะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทุกท่านตลอดไป