นักลงทุนสัมพันธ์

สารจากประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ


        ปี 2559 เป็นอีกปีที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นทั้งด้านสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและสังคม แต่ด้วยความมุ่งมั่นและความเพียรพยายามของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จนส่งผลให้เป็นอีกหนึ่งปีแห่งความสำเร็จและความน่าภาคภูมิใจของ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ที่มีผลประกอบการอยู่ในระดับที่ดี แม้ว่าจะผ่านปี 2559 ด้วยผลงานที่น่าพึงพอใจ บริษัทจะยังคงทุ่มเทพัฒนาผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ซึ่งตระหนัก ดีถึงความคาดหวังและความเชื่อมั่นที่มีต่อ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ตลอดมา

        เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน บริษัทได้ปรับกลยุทธ์ทางการตลาดโดยเน้นการสร้างความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าเพื่อจูงใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น อาทิเช่น เครื่องผลิตน้ำดื่มต่อต้านอนุมูลอิสระเพื่อสุขภาพและผลิตน้ำโอโซนสำหรับใช้ฆ่าเชื้อโรคภายในเครื่องเดียวกัน (Biowell) และตู้น้ำดื่มไฮยีน (Waterlogic) รวมทั้งเครื่องผลิตโอโซนน้ำ (Ozonated Water) ที่สามารถดำเนินการติดตั้งให้กับลูกค้ารายแรกในไตรมาสที่สามของปี 2559 ซึ่งสามารถนำเสนองานและได้รับคำสั่งซื้อจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการปลูกฝังให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายตระหนักความสำคัญของคุณภาพน้ำ เทคโนโลยีใหม่ๆ ของระบบน้ำ รวมถึงนวัตกรรมการฆ่าเชื้อโรคสำหรับอุตสาหกรรมและเครื่องดื่มผ่านงานสัมมนาที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผมมั่นใจว่าค่านิยมดังกล่าวจะสร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับบริษัทของเราในระยะยาวอย่างยั่งยืน

        อีกด้านของกลุ่มธุรกิจใหม่จากผลการดำเนินงานในปีที่สองประกอบด้วยคลินิกเฉพาะทางเวชกรรมไตเทียม เคที เมดิคอล เซอร์วิส (พัฒนาการ) และโครงการติดตั้งท่อลมรับ-ส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์ ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ใหม่ที่มีอัตราการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งกลุ่มธุรกิจใหม่ดังกล่าวสามารถสร้างรายได้รวมในปี 2559 ให้แก่บริษัท 17.37 ล้านบาท รวมทั้งในปี 2560 ได้มีการเปิดหน่วยไตเทียมแห่งที่ 2 ในโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง และผมยังตั้งเป้าหมายว่ากลุ่มธุรกิจใหม่ดังกล่าวจะเป็นอีกแหล่งรายได้สำคัญของบริษัทต่อไป

        การพัฒนาของผลิตภัณฑ์และความสามารถในการให้บริการอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น ประกอบกับความทุ่มเทของพนักงานทุกคนในบริษัทที่พร้อมปรับตัวกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทำให้รายได้ รวมของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้น 28.65 ล้านบาทจากปีก่อน แม้ว่าการปรับตัวของรายได้จะเพิ่มขึ้นไม่มากนักแต่ผม มั่นใจว่า ฟิลเตอร์ วิชั่น จะสามารถก้าวเป็นบริษัทผู้นำด้านผลิตภัณฑ์และระบบบำบัดน้ำบริสุทธิ์และเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องและมั่นคงภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดีต่อไป 

        ท้ายที่สุดนี้ ผมขอขอบพระคุณลูกค้าของบริษัทฯ ทุกท่าน คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดี รวมทั้งให้ความ คิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ตลอดมา ผมมั่นใจว่าด้วยความเอาใจใส่และความเชื่อมั่นจากทุกท่าน จะเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและสามารถ เติบโต อย่างมั่นคงและเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าต่อไป