CGR 2ปี.jpg

15 พฤศจิกายน 2566 | FVC โชว์สกิลบริหารจัดการโดดเด่น คว้าคะแนนการกำกับดูแลกิจการ (CGR Score) ระดับ 5 ดาว

      เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ FVC ได้พิสูจน์ความเป็นเลิศในการดำเนินงานโดยได้รับคะแนนการประเมินการ

กำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) 2 ปีซ้อน ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR)

ประจำปี 2566 ที่จัดขึ้น โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จากบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 782 บริษัท ซึ่งสะท้อนถึงการให้ความสำคัญในการ

กำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้หลักบรรษัทภิบาล และความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อันเป็นส่วนช่วยให้

องค์กรเติบโตและดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานด้านความยั่งยืน

COPYRIGHT © 2018 บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) สงวนลิขสิทธิ์