เกี่ยวกับเรา

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเมื่อปี พ.ศ. 2538 วัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ ด้วยความเชื่อมั่นในแนวคิด “น้ำคือ ปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิตของมนุษย์”

 

ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน ฟิลเตอร์ วิชั่น(FVC) เราเป็นผู้นำด้านการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์แก่ลูกค้าธุรกิจเพื่อการพาณิชย์และที่อยู่อาศัย ธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบน้ำ และธุรกิจบริการทางการแพทย์ รวมถึงการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสถานพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตที่ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์เกี่ยวกับการแพทย์ 

Filter Vision มีผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยซึ่งสามารถช่วยในกระบวนการบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์และสามารถควบคุมคุณภาพของน้ำได้ตาม ที่ต้องการ โดยสามารถออกแบบการใช้งานที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้าในด้านมาตรฐานในการบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์มีความความแตกต่างกัน ตามประเภทธุรกิจนั้นๆ เราพร้อมบริการด้วยผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ที่เป็นตามมาตรฐานที่ได้การยอมรับตามหลักสากล ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน NSF Standard, มาตรฐาน FDA Standard มาตรฐานของ The Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI Standard) เป็นต้น ประกอบกับทีมงานที่มีความรู้ความชำนาญประสบการณ์และเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมระดับสูง อีกทั้งยังมี รูปแบบการให้บริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และทีมงานที่ทำหน้าที่ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาการออกแบบระบบโดยอาศัยการ ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมควบคู่ไปกับการสอบถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีจากบริษัทคู่ค้า เพื่อนำมาพัฒนาการออกแบบระบบให้มีความหลากหลายและ สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าได้อย่างยั่งยืน

เพื่อยืนยันแนวคิดในการดำเนินธุรกิจ “We lift your life. เรายกระดับคุณภาพชีวิตคุณ” ฟิลเตอร์ วิชั่น เราจึงมุ่งมั่นสนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่มเพื่อการ พาณิชย์และที่อยู่อาศัยธุรกิจอุตสาหกรรมและ ผู้ประกอบการด้านระบบน้ำ และธุรกิจบริการทางการแพทย์ ด้วยการพัฒนาคุณค่าเพิ่มผ่านงานบริการในด้าน ระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์และการบริการด้านสุขภาพและความงาม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนและได้รับการยอมรับจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลัก ธรรมาภิบาลที่ดี "

vision
Mission
พันธกิจ
  • 01
    มุ่งสร้างสรรค์บริการและผลิตภัณฑ์ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยบุคลากรที่เอาใจใส่และเชี่ยวชาญ
  • 02
    บูรณาการผลประโยชน์ทั้งทางการเงินและมิใช่การเงินให้กับผู้มีส่วนได้เสีย
  • 03
    ร่วมแรงและแบ่งปัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน
vision
OUR BUSINESS
ธุรกิจของเรา
INDUSTRIAL & OEM
B1 INDUSTRIAL & OEM
จำหน่าย,ออกแบบ,ติดตั้งและ บริการหลังการขาย อุปกรณ์สำหรับระบบกรองของเหลว,ระบบปรับสภาพน้ำ  สำหรับตลาดโรงงานอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านบำบัดน้ำ
COMMERCIAL & RESIDENTIAL
B2 COMMERCIAL & RESIDENTIAL
จำหน่าย,ออกแบบ,ติดตั้งและบริการหลังการขาย  ระบบปรับสภาพน้ำ,อุปกรณ์บริการอาหารและเครื่องดื่มเพื่อการพานิชย์ สำหรับตลาดธุรกิจเพื่อการพาณิชย์และที่พักอาศัย
MEDICAL SERVICE
B3 MEDICAL SERVICE

จำหน่าย,ออกแบบ,ติดตั้ง บริการหลังการขาย ระบบปรับสภาพน้ำ ,อุปกรณ์เพื่องานบริการทางการแพทย์ สำหรับกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล,ผู้ให้บริการทางการแพทย์, สถานพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไต 

COPYRIGHT © 2018 บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) สงวนลิขสิทธิ์