5.jpg
9.jpg
8.jpg
7.jpg
6.jpg
4.jpg
3.jpg
2.jpg

12 กันยายน 2561 | งานสัมมนาวิชาการ“ธุรกิจโรงแรมไทย ยุค 4.0 ต่อยอดเติบโต อย่างยั่งยืน ด้วยนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561ที่ผ่านมา ทีม ฟิลเตอร์วิชั่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานสัมมนาวิชาการ“ธุรกิจโรงแรมไทย ยุค 4.0 ต่อยอดเติบโต อย่างยั่งยืน ด้วยนวัตกรรม” ที่โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  ด้วยนโยบายบริษัทฯ มุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม และผู้ที่สนใจเรื่องแนวโน้มของธุรกิจโรงแรมไทย และการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ใน ยุค Thailand 4.0

พร้อมเสริมความรู้จากทีม ฟิลเตอรืวิชั่น ผู้เชียวชาญด้านเทคโนโลยีระบบน้ำ ที่นำเสนอเทคโนโลยีที่ช่วยให้ธุรกิจโรงแรมของไทย สามารถลดต้นทุน เพิ่มศักยภาพการแข่งขันได้อย่างยัง่ยืนโดยในงานมีผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก

COPYRIGHT © 2018 บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) สงวนลิขสิทธิ์